REGULAMIN WORKTIME

v-Rodo_1.2

Najważniejsze postanowania regulaminu w skrócie:

1. Twoje dane są bezpieczne. Nie udostępnimy Twoich danych nikomu poza oczywistymi przypadkami jak np. Twoje dane bilingowe udostępnimy naszej firmie księgowej na potrzeby wystawienia faktury.
2. Nie będziemy wysyłać Ci reklam.
3. W trakcie korzystania z wersji demonstracyjnej lub wersji testowej nie musisz uzupełniać danych dotyczących płatności.
4. Wartość Twojego abonamentu w wersji płatnej jest przeliczana w zależności od liczby użytkowników. Abonament jest naliczany w zależności od Twojego wyboru – co 30 lub co 365 dni, a na płatność oczekujemy przez 10 dni.

 

Pełny regulamin korzystania z usług WorkTime

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: Regulaminem, określa zasady świadczenia przez spółkę Empresoft Sp. z o.o. usługi dostępu do funkcjonalności programu komputerowego WorkTime drogą elektroniczną za pośrednictwem przeglądarek internetowych, który to program komputerowy służy w szczególności do ewidencjonowania czasu pracy, kosztów pracy, prowadzenia rozliczeń z kontrahentami Usługobiorcy.

2. Właścicielem WorkTime i podmiotem świadczącym Usługę jest Empresoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000523426, NIP: 6762479748, REGON: 12321061800000, kapitał zakładowy: w wysokości 1.300.000,00 zł, adres E-mail: info@worktime.pl.

3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z Usługi lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Usługobiorcy wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.

4. Każdy Usługobiorca ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do niniejszego Regulaminu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie, w każdym czasie za pośrednictwem stron internetowych w domenach należących do Usługobiorcy i zawierających słowo worktime (np.: worktime.at, worktime.es, worktime.fr, worktime.lt, worktime.pl, worktime.com.pl, worktime.si)

5. Korzystając z Usługi Usługobiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z WorkTime oraz iż warunki świadczenia Usługi określone w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 §2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają następujące definicje:

1. Usługodawca - EmpreSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000523426, NIP: 6762479748, REGON: 123210618;

2. Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., będący osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługę;

3. Strony WorkTime – strony internetowe Usługobiorcy dostępne w domenach należących do Usługobiorcy i zawierających słowo worktime np. worktime.at, worktime.es, worktime.fr, worktime.lt, worktime.pl, worktime.com.pl, worktime.si, worktime.expert, worktime.blog, worktime.academy

4. WorkTime – udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Stron WorkTime program komputerowy o nazwie WorkTime, którego twórcą i właścicielem jest Usługodawca;

5. Usługa – umożliwienie wskazanej przez Usługobiorcę liczbie Użytkowników dostępu do WorkTime i korzystania z jego funkcjonalności w ustalonym umową zakresie za pośrednictwem sieci Internet w modelu SaaS (Software as a Service, oprogramowanie jako usługa), bez przekazywania Usługobiorcy kopii WorkTime i instalowania Workime w pamięci urządzeń Usługobiorcy, przy zachowaniu możliwości zapisu części danych w urządzeniach Usługobiorcy w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania WorkTime, w tym w w wersji offline aplikacji. Dane zapisywane w urządzeniach Usługobiorcy dla zwiększenia ich bezpieczeństwa są szyfrowane.

6. Profil – element WorkTime Stron WorkTime, wydzielony dla konkretnego Usługobiorcy, zakładany w celu skorzystania z Usługi;

7. Użytkownik – Usługobiorca, osoba współpracująca lub zatrudniona przez Usługobiorcę, posiadająca dostęp do WorkTime dzięki Usługobiorcy i korzystająca z jego funkcjonalności;

8. Wymagania Techniczne – wymagania sprzętowe urządzenia komputerowego pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie Worktime: dostęp do Internetu o przepustowości min. 512 kb/s gwarantujący nieprzerwany dostęp do WorkTime, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa w najnowszej obowiązującej wersji z włączonym przechowywaniem plików cookies. Używana przez Usługobiorcę przeglądarka internetowa powinna wspierać następujące standardy sieciowe: HTML5, CSS3, ES6 oraz połączenia za pomocą WebSocket. Do komfortowego korzystania z WorkTime Usługodawca zaleca minimalną rozdzielczość ekranu 1366 x 768 pixeli, przy czym przy dużej ilości danych wskazana jest rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli lub większa.

9. Opłata abonamentowa – wskazana w Cenniku kwota wynagrodzenia należnego Usługodawcy za korzystanie z Usługi na zasadach wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku.

10. Okres abonamentowy – okres świadczenia przez Usługodawcę Usługi, przypisany w Cenniku do określonej Opłaty abonamentowej.

11. Cennik – zestawienie zawierające informacje o Opłatach i Okresach abonamentowych, zakresie możliwości korzystania z WorkTime za daną Opłatę abonamentową, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu, dostępne w języku polskim na stronie Usługodawcy pod adresem https://worktime.pl/pl/cennik, a w innych językach pod podobnymi adresami z przetłumaczonym słowem cennik (np.: /pricing w języku angielskim).

12. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługobiorcę jak i politykę cookies, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

13. Awaria – stan całkowitego lub częściowego braku funkcjonowania WorkTime lub serwera Usługodawcy lub ich błędne funkcjonowanie, uniemożliwiające lub w znaczącym stopniu utrudniające korzystanie z WorkTime. W szczególności przez Awarię rozumie się brak możliwości odczytania danych, błędne obliczenia wykonywane przez WorkTime oraz niepoprawne wyświetlanie WorkTime, które uniemożliwia odczytanie ich treści lub powoduje wyświetlenie treści niezgodnej z wprowadzonymi do WorkTime danymi.

14. Usterka - nieprawidłowość działania WorkTime, które nie powoduje istotnego upośledzenia jego funkcjonowania, a jedynie niedogodność w korzystaniu z WorkTime, jak również błędy w wyświetlaniu interfejsu WorkTime, które mają niewielkie znaczenie dla jego poprawnego wyświetlania.

15. Informacje Poufne - nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 §3 ROZPOCZĘCIE ORAZ OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest założenie Profilu przez Usługobiorcę, co będzie w szczególności wymagało wskazania oraz potwierdzenia adresu e-mail Usługobiorcy, złożenia oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności - o ile wymienione wyżej czynności nie zostały już dopełnione przy rozpoczęciu korzystania z wersji demonstracyjnej lub okresu testowego, o których mowa w §5 Regulaminu - złożenie odpowiedniego zamówienia na udostępnienie funkcjonalności WorkTime za pośrednictwem Profilu, podanie danych Usługobiorcy niezbędnych do rozliczeń oraz uiszczenie przez Usługobiorcę Opłaty abonamentowej w wysokości odpowiadającej deklarowanej przez Usługobiorcę liczbie Użytkowników.

2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość uiszczania Opłat abonamentowych przez Internet przy pomocy karty kredytowej, za pośrednictwem operatorów tzw. „szybkich przelewów internetowych”. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy inne rozwiązania w zakresie płatności – informację w tym względzie Usługodawca udostępni na Stronach WorkTime. Usługodawca może również zmienić istniejące formy płatności, w tym wyłączyć możliwość płatności za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem operatorów tzw. „szybkich przelewów” – informację w tym względzie Usługodawca udostępni na Stronach WorkTime .

3. Usługodawca świadczy Usługę przez wskazany w Cenniku Okres abonamentowy przypisany do danej Opłaty abonamentowej.

4. Początek pierwszego Okresu abonamentowego wyznacza dzień uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do WorkTime, co może nastąpić nie wcześniej niż w dacie uiszczenia odpowiedniej Opłaty abonamentowej. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku wznowienia korzystania z WorkTime. Opłata abonamentowa za kolejne Okresy abonamentowe staje się wymagalna z upływem 10 dni od daty rozpoczęcia Okresu abonamentowego, którego dotyczy.

5. Faktury uwzględniające Opłaty abonamentowe są generowane automatycznie w terminie 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę. Dostęp do nich jest możliwy przez Profil Usługobiorcy. Na wniosek Usługobiorcy faktury będą wysyłane również drogą e-mail na adres Usługobiorcy wskazywany przy zakładaniu Profilu. Usługobiorca wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń przy użyciu faktur w formie elektronicznej.

6. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi kierując odpowiednie oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy nie później niż na 14 dni przed końcem bieżącego Okresu abonamentowego, w takim wypadku umowa na świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu wraz z jego upływem. Brak zgłoszenia przez Usługobiorcę chęci zakończenia korzystania z Usługi w terminie 14 dni przed upływem Okresu abonamentowego prowadzi do automatycznego wydłużenia okresu świadczenia Usługi w dotychczasowym zakresie, z zastrzeżeniem §4 poniżej, o kolejny Okres abonamentowy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy na świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym oraz zablokowania, ewentualnie ograniczenia, Usługobiorcy dostępu do WorkTime w przypadku opóźnienia w zapłacie Opłaty abonamentowej. Uprawnienie do rozwiązania umowy na świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym przysługuje Usługodawcy również w przypadkach korzystania z WorkTime z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa, przy czym rozwiązanie powinno być poprzedzone wezwaniem Usługobiorcy drogą elektroniczną do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania i bezskutecznym upływem tego terminu. W przypadku stwierdzenia naruszenia Usługodawca zastrzega sobie również prawo zablokowania lub ograniczenia Usługobiorcy dostępu do WorkTime do czasu zaprzestania naruszeń.

8. Usługodawcy przysługuje prawo odmowy wydłużenia okresu świadczenia Usługi - przedłużenia Okresu abonamentowego, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy na świadczenie Usługi.

9. Szczegóły dotyczące Opłaty abonamentowej, Okresu abonamentowego oraz zakresu świadczeń Usługodawcy dostępnych za daną Opłatę abonamentową, nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie, określa Cennik.

 §4 ZASADY NALICZANIA OPŁAT ABONAMENTOWYCH

1. Wysokość pierwszej Opłaty abonamentowej wyliczana jest w oparciu o zadeklarowaną przez Usługobiorcę liczbę Użytkowników - szacunkową liczbę kont Użytkowników, które Usługobiorca utrzymuje jako aktywne w danym Okresie abonamentowym, przy czym przez konto aktywne rozumie się konto Użytkownika zapisane w WorkTime i oznaczone przez Usługobiorcę jako aktywne, niezależnie od tego, czy Użytkownik faktycznie z niego korzysta.

2. Kolejne Opłaty abonamentowe wyliczane są według stanu na dzień rozpoczęcia Okresu abonamentowego jako iloczyn aktualnej Opłaty abonamentowej oraz liczby kont Użytkowników aktywowanych w WorkTime.

3. Jeżeli w toku danego Okresu abonamentowego Usługobiorca aktywuje w WorkTime większą liczbę kont Użytkowników niż uwzględniona przy ustaleniu Opłaty abonamentowej za ten Okres, to:

a) w przypadku 30-dniowego Okresu abonamentowego – kolejna Opłata abonamentowa zostanie powiększona odpowiednio do liczby nadliczbowych aktywowanych kont oraz dni, w których konta te miały status aktywnych (dni, kiedy Użytkownik miał teoretyczną, choćby tymczasową, możliwość dostępu do WorkTime przez nadliczbowe konto). W przypadku nieprzedłużenia korzystania z Usługi Usługodawca wystawi fakturę uwzględniającą uzupełniające rozliczenie za poprzedni Okres abonamentowy.

b) w przypadku rocznego – 365-dniowego – Okresu abonamentowego – Okres abonamentowy ulega odpowiedniemu skróceniu stosownie do liczby nadliczbowych aktywowanych kont oraz dni, w których konta te miały status aktywnych (dni, kiedy Użytkownik miał teoretyczną, choćby tymczasową, możliwość dostępu do WorkTime przez nadliczbowe konto).

4. Pierwszego dnia każdego kolejnego Okresu abonamentowego Usługobiorca otrzymuje informacje, która zawiera wyliczenie właściwej wysokości Opłaty abonamentowej należnej za ten Okres wraz z linkiem do płatności.

 §5 OKRES TESTOWY ORAZ WERSJA DEMONSTRACYJNA

1. Usługodawca jednorazowo umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z 14-dniowego bezpłatnego okresu testowego, w którym udostępniana jest mu wersja testowa WorkTime. Po zakończeniu okresu testowego Usługodawca umożliwia Usługobiorcy przedłużenie okresu testowego o kolejne 7 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres Usługobiorcy wskazany przy zakładaniu Profilu.

2. Początek okresu testowego wyznacza data i godzina rejestracji dostępu do wersji testowej WorkTime, co następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego i jego zatwierdzenia. Dodatkowo wymagane jest potwierdzenie aktywacji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym. Link aktywacyjny wygasa po upływie 3 dni od chwili jego wysłania. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego zatwierdzenie oraz potwierdzenie linku aktywacyjnego oznacza założenie Profilu.

3. Dalsze świadczenie Usługi oraz rozpoczęcie Okresu abonamentowego, za który naliczona zostanie Opłata abonamentowa, po zakończeniu okresu testowego, wymaga odrębnego elektronicznego zamówienia, stosownie do §3 ust. 1 powyżej. Rozpoczęcie Okresu abonamentowego może również, stosownie do decyzji Usługobiorcy, nastąpić także w trakcie okresu testowego.

4. Usługodawca udostępnia również możliwość jednorazowego skorzystania z dostępu do nieodpłatnej wersji demonstracyjnej WorkTime przez Strony WorkTime. Dostęp do wersji demonstracyjnej jest możliwy przez 48 godzin licząc od chwili wypełnienia i zatwierdzenia formularza dostępu do wersji demonstracyjnej. Dane dostępowe do wersji demonstracyjnej wysyłane są w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji dostępu do wersji demonstracyjnej. Dodatkowo w tej wiadomości przesyłany jest link aktywacyjny którego kliknięcie jest wymagane do uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej. Link aktywacyjny wygasa po upływie 48h od chwili jego wysłania.

5. Wersja demonstracyjna WorkTime uwzględnia losowo generowane treści na potrzeby prezentacji wyglądu oraz zasad działania WorkTime. Zakres dostępu do WorkTime w ramach wersji demonstracyjnej jest ograniczony do zakresu niezbędnego do realizacji celu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Celem skorzystania z okresu testowego lub wersji demonstracyjnej Usługobiorca powinien założyć Profil, co wymaga w szczególności wskazania i potwierdzenia adresu e-mail Usługobiorcy, a w przypadku okresu testowego także wskazania szacunkowej liczby Użytkowników, oraz złożyć oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

7. Warunki świadczenia Usługi określone niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie do także do korzystania z wersji demonstracyjnej oraz okresu testowego.

 §6 ZAKAZ WPROWDZANIA DO WORKTIME TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługobiorca zobowiązuje się również do niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania WorkTime.

2. Usługobiorca oświadcza, że Użytkownicy będą przestrzegali obowiązków określonych w ust. 1 powyżej. Za naruszenia spowodowane przez innych Użytkowników Usługobiorca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

 §7 OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z WORKTIME

1. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z zasadą działania i funkcjonalnościami WorkTime przed rozpoczęciem pierwszego Okresu abonamentowego, a także że znane są mu Wymagania Techniczne oraz aktualna treść Cennika.

2. Usługodawca nie gwarantuje, że działanie WorkTime będzie w pełni odpowiadało oczekiwaniom Usługobiorcy.

 §8 PRZERWY TECHNICZNE, USUWANIE AWARII ORAZ USTEREK

1. Usługodawca dołoży należytych starań, aby Usługa była świadczona bez zakłóceń.

2. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania na swoich serwerach odpowiednich zabezpieczeń zarówno przed nieautoryzowanym dostępem – szyfrowanie danych, jak i przed utratą danych – kopie bezpieczeństwa.

3. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca zobowiązuje się, bez dodatkowych opłat, do usuwania Awarii oraz Usterek zgłaszanych przez Usługobiorcę w trakcie Okresu abonamentowego.

4. Usługodawca dołoży należytych starań, aby usunąć każdą Awarię lub Usterkę. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii lub Usterki Usługodawca zaproponuje alternatywne rozwiązanie umożliwiające poprawne korzystanie z WorkTime.

5. Usługodawca zapewnia wsparcie techniczne w drodze kontaktu e-mailowego oraz, w przypadkach wskazanych w Cenniku, w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia dostępu Usługobiorcy do WorkTime w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace wymienione w zdaniu poprzedzającym będą w miarę możliwości prowadzone w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy. Ograniczenia lub brak dostępu do WorkTime, o których mowa w niniejszym ustępie, nie są traktowane jako Awaria lub Usterka i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

 §9 PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Reklamacje dotyczące Usługi Usługobiorca powinien zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny w WorkTime.

2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zgłoszenie powinno zawierać precyzyjny opis nieprawidłowości / niezgodności / awarii, w tym termin wystąpienia oraz czas ich trwania.

3. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym co do wysokości kwot z tytułu Opłat abonamentowych powinny wskazywać: numer faktury, datę jej wystawienia oraz stwierdzoną w fakturze nieprawidłowość.

4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć przesłane reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich odebrania. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Usługobiorcę.

5. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę w WorkTime.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia reklamacji w szczególności w przypadku, gdy:

a) Usługobiorca nie uiścił Opłaty abonamentowej i nie posiada prawa do korzystania z Usługi.

b) przyczyną reklamacji jest utratą danych po rozwiązaniu umowy na świadczenie Usługi;

c) Przyczyną reklamacji jest zapomnienie przez Usługobiorcę lub Użytkownika hasła i/lub loginu do WorkTime, przy czym w WorkTime jest dostępna funkcja umożliwiająca zmianę hasła i zdefiniowanie nowego hasła w przypadku jego zapomnienia.

d) Przyczyną reklamacji jest ujawnienie przez Usługobiorcę lub Użytkownika danych poufnych (login, hasło, parametry sieci, inne…) nieuprawnionym osobom trzecim.

 §10 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Usługodawcę), które podane zostały przez Usługobiorcę w toku zakładania Profilu i uruchomienia Usługi.

3. Jeżeli Usługobiorca korzysta z Usługi z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności.

4. Usługobiorca oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

5. Usługobiorca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto do przenoszenia swoich danych osobowych.

6. Cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji Usługi, będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi, przy czym Usługodawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości wykonywania swoich zobowiązań.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, jak i zagadnienia związane z ochroną i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności dostępnej na Stronach WorkTime

 §11 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Zapisy ogólne

1. Przedmiot Powierzenia. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej paragrafie, a Usługodawca powierzenie to przyjmuje.

2. Czas trwania przetwarzania. Powierzenie przetwarzania danych ma miejsce na czas obowiązywania Umowy oraz do 30 dni po jej rozwiązaniu.

3. Charakter przetwarzania. Przetwarzanie powierzonych danych obejmuje zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Wszystkie powyższe operacje odbywają się w systemach informatycznych. Przetwarzanie powierzonych danych przez Usługodawcę odbywa się również w sposób i w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Usługodawcę obowiązków ciążących na nim na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Cel przetwarzania. Przetwarzanie powierzonych danych ma miejsce wyłącznie w celu wykonania Umowy i na jej potrzeby. Usługodawca przetwarza dane osobowe w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

5. Rodzaj danych osobowych podlegających powierzeniu oraz kategorie osób, których dane te dotyczą. Powierzeniu podlegają dane osobowe, które Usługobiorca zamieszcza w programie komputerowym WorkTime. Dane te stanowią w szczególności dane osobowe pracowników Usługobiorcy oraz dane osobowe klientów Usługobiorcy i obejmują między innymi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu nazwę i adres firmy oraz wszelkie dane osobowe umieszczone w WorkTime przez Usługobiorcę.

II. Obowiązki Usługobiorcy jako Administratora danych osobowych

1. Usługobiorca przekazuje wyłącznie dane osobowe, których jest administratorem i co do których jest uprawniony.

2. Usługobiorca odpowiada za prawidłowość oraz aktualność powierzonych danych osobowych.

3. Usługobiorcy służy prawo do przeprowadzania audytów i/lub inspekcji przestrzegania postanowień niniejszej paragrafu przez Usługodawcę na zasadach wynikających z niniejszej Umowy.

4. Usługobiorca zobowiązany jest współpracować z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonania postanowień niniejszego paragrafu.

5. Powierzający ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawem poleceń wydawanych Operatorowi.

III. Obowiązki Usługodawcy jako podmiotu przetwarzającego

1. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu oraz w sposób wskazany w postanowieniach niniejszego paragrafu.

2. Usługodawca przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy. Powyższe dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wymogu otrzymania udokumentowanego polecenia nie stosuje się w sytuacjach gdy obowiązek przetwarzania nakłada na Usługodawcę obowiązujące prawo. W przypadku zaistnienia wspomnianego obowiązku prawnego Usługodawca, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, informuje Usługobiorcę o tym obowiązku, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Udokumentowanym poleceniem Usługobiorcy odnośnie przetwarzania danych osobowych są postanowienia niniejszego paragrafu.

4. Usługodawca zapewnia, by osoby upoważnione z jego strony do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tych danych w tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

5. Usługodawca podejmuje wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. [dalej: RODO].

6. Usługobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, przewidzianych w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz przepisach prawa.

7. Usługodawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w dziale III RODO.

8. Usługodawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Usługobiorcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

9. Usługodawca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące prawo nakazuje przechowywanie tych danych osobowych. Usunięcie ma miejsce po upływie do 30 dni od ostatniego dnia trwania Umowy.

10. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwia Usługobiorcy lub osobie przez niego upoważnionej przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

11. W związku z treścią ust. 10 powyżej, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę, jeżeli jego zdaniem polecenia wydane mu przez Powierzającego naruszają obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

IV. Audyty i inspekcje

1. Usługobiorca uprawniony jest do przeprowadzania audytów i/lub inspekcji odnośnie tego czy zastosowana przez Usługodawcę ochrona

powierzonych danych osobowych spełnia postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Usługobiorca uprawniony jest do przeprowadzenia u Usługodawcy audytów i/lub inspekcji, w godzinach pracy Usługodawcy, za uprzednim 14-dniowym uprzedzeniem.

3. Usługobiorca zapewnia, by przeprowadzane przez niego audyty, bądź inspekcje nie zakłócały pracy Usługodawcy pod kątem czasu, sposobu oraz częstotliwości ich wykonywania.

V. Dalsze powierzenie przetwarzania danych

1. Usługobiorca wyraża zgodę na dalsze powierzenie (podpowierzenie) przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim.

2. Usługodawca oświadcza, iż podpowierza przetwarzanie danych osobowych: firmom od których wynajmuje serwery tj: Hetzner Online GmbH z siedzibą w Gunzenhausen w Niemczech oraz Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie w Polsce, a Usługobiorca nie wnosi co do powyższego sprzeciwu.

3. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o wszelkich zmianach dotyczących zastąpienia podmiotu, któremu podpowierzył przetwarzanie danych, lub dodani innych podmiotów, którym podpowierzył przetwarzanie danych, umożliwiając Powierzającemu wyrażenie sprzeciwu wobec tych zmian.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca odpowiada za szkody rzeczywiste poniesione przez Usługobiorcę w wyniku niezgodnego z niniejszą Umową przetwarzania danych osobowych, zawinionego przez Usługodawcę na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu. Dalej idąca odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona.

 §12 ZACHOWANIE DANYCH USŁUGODAWCY

1. Po rozwiązaniu umowy na świadczenie Usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania danych związanych z korzystaniem przez Usługodawcę z WorkTime w zakresie niezbędnym dla prowadzenia statystyki i analityki. Dane w tym względzie są również zapisywane i analizowane w trakcie korzystania z Usługi.

2. Na potrzeby ewentualnego wznowienia korzystania z Usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania danych wprowadzonych do WorkTime przez Usługobiorcę lub Użytkowników, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, przez okres 30 dni od dnia zablokowania dostępu do WorkTime, stosownie do §3 ust. 7 powyżej, lub od upływu ostatniego Okresu Abonamentowego, o ile Usługobiorca nie zażąda ich usunięcia.

 §13 KONTAKT ZE STRONY USŁUGODAWCY

1. Usługobiorca jest świadom i akceptuje, że w toku świadczenia Usługi, w tym trakcie okresu testowego oraz okresu korzystania z wersji demonstracyjnej, Usługodawca, dążąc do ułatwienia korzystania z WorkTime, usprawnienia jego działania oraz dostosowania programu do potrzeb Usługobiorców i Użytkowników, może wysyłać drogą e-mail informacje oraz zapytania odnośnie WorkTime, w szczególności powiadomienia o zmianach w funkcjonalnościach oraz zapytania o ocenę WorkTime, ewentualnie, w przypadku rezygnacji z korzystania z WorkTime (w tym w związku z zakończeniem okresu testowego lub okresu korzystania z wersji demonstracyjnej).

2. Usługobiorca może wyrazić dodatkową zgodę na wykorzystywanie jego danych, w tym danych osobowych w celach marketingowych, tj. informowania Usługobiorcy o innych niż WorkTime usługach i produktach Usługodawcy) oraz na kontakt ze strony Usługodawcy drogą mailową lub telefoniczną dla celów marketingu bezpośredniego, w zakresie usług i produktów Usługodawcy.

3. Usługobiorca może wyrazić dodatkową zgodę na wykorzystywanie jego danych, w tym danych osobowych w celach marketingowych tj. informowania Usługobiorcy o usługach i produktach podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w tym przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, w tym maila, telefonu.

 § 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do wysokości faktycznie poniesionej straty Usługobiorcy, przy czym nie większej niż wysokość uiszczonej Opłaty abonamentowej za Okres abonamentowy, w którym szkoda wystąpiła.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem okoliczności od niego niezależnych, w szczególności wynikające z niewłaściwego korzystania z WorkTime, działania osób trzecich, awarii sprzętu, przerw w dostępie do Internetu, braku prądu.

3. Usługodawca nie weryfikuje rodzaju oraz treści informacji wprowadzonych przez Użytkowników i nie ingeruje w nie. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treści generowane przez Użytkowników WorkTime przechowywane lub przesyłane przez WorkTime.

 § 15. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z WorkTime w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, przez Okres abonamentowy, okres testowy oraz okres dostępu do wersji demonstracyjnej, na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystanie poprzez przeglądarkę internetową funkcjonalności WorkTime, udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę;

b) zapisywanie i zwielokrotniane na potrzeby wewnętrzne Usługobiorcy treści raportów generowanych przez WorkTime, w zakresie w jakim możliwość ta została udostępniona przez Usługodawcę;

c) Udostępnianie egzemplarzy raportów generowanych przez WorkTime kontrahentom Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rozliczeń.

2. Poza licencją określoną w niniejszym paragrafie Usługobiorca nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych przysługujących Usługodawcy. Usługobiorcy w szczególności nie wolno, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, klonować, emulować, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, wypożyczać, leasingować, odsprzedawać, modyfikować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi, tłumaczyć, adaptować, ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o WorkTime lub jakąkolwiek jego cześć, podejmować prób ominięcia jakichkolwiek technicznych ograniczeń WorkTime, przekazywać licencję lub udzielać sublicencji na korzystanie z WorkTime osobom trzecim.

3. Wszelkie przejawy korzystania z WorkTime w sposób naruszający licencję przyznaną Usługobiorcy w niniejszym paragrafie, stanowią podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do zablokowania Usługobiorcy dostępu do WorkTime.

4. Z tytułu naruszenia licencji Usługobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 50.000,00 zł za każdy przejaw naruszenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej wysokość kary umownej.

 § 16. KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Usługobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych przekazanych mu przez Usługodawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy.

2. Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności:

a) odpowiednio zabezpieczyć Informacje poufne przed utratą, kradzieżą oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich;

b) wykorzystywać Informacje poufne w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy;

c) nie powielać, kopiować nośników Informacji poufnych, o ile nie jest to konieczne do realizacji niniejszej Umowy;

d) poinformować Użytkowników o treści klauzuli poufności oraz zapewnić jej przestrzeganie.

3. Usługobiorca zobowiązuje się również nie wykorzystywać bezpośrednio lub pośrednio Informacji poufnych Usługodawcy do tworzenia oprogramowania, które byłoby znacząco podobne do WorkTime.

4. Zobowiązania określone niniejszym paragrafem obowiązują w trakcie korzystania z Usługi oraz przez okres 5 lat po jego zakończeniu.

 § 17. ZMIANA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Adres e-mail wskazywany przez Usługobiorcę przy zakładaniu Profilu uznaje się za adres kontaktowy Usługobiorcy, właściwy do kierowania wszelkich oświadczeń Usługodawcy. Adres ten Usługobiorca może zaktualizować za pośrednictwem Profilu. Dodatkowo Usługobiorca może zdefiniować w Profilu osobny adres e-mail na potrzeby przesyłania informacji bilingowych – faktur i faktur pro forma.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym Cennika. O zmianach Usługodawca informuje Usługobiorcę za pośrednictwem e-mail oraz w drodze ich publikacji na stronach internetowych w domenie worktime.pl. Zmiany stają się skuteczne o ile Usługobiorca nie zadeklaruje woli zakończenia korzystania z Usługi w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia drogą e-mail, przy czym pozostają one bez wpływu na warunki świadczenia Usługi przez Okresy abonamentowe, których bieg rozpoczął się przed wejściem zmian w życie. Przyjmuje się, że zmiana danych rejestrowych Usługodawcy, w jak i zmiany adresów internetowych, przy pomocy których świadczona jest Usługa, nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy na świadczenie Usługi zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Usługodawcy.

4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

+48 12 350 64 99

Czy mogę pomóc?

Masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z nami.

Wraz z napływem Waszych pytań będziemy sukcesywnie rozbudowywać tę sekcję. Dlatego jeśli jest coś, co sprawia Wam problem, nie bójcie się pytać. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Wasze pytania!

 

Zamknij X

Przeglądanie stron oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności WorkTime Expert (cookies i inne).

Proszę czekać ...